Interface BigSegmentStoreStatusProvider.StatusListener

 • Enclosing interface:
  BigSegmentStoreStatusProvider

  public static interface BigSegmentStoreStatusProvider.StatusListener
  Interface for receiving Big Segment status change notifications.
  • Method Detail

   • bigSegmentStoreStatusChanged

    void bigSegmentStoreStatusChanged​(BigSegmentStoreStatusProvider.Status newStatus)
    Called when any property of the Big Segment store status has changed.
    Parameters:
    newStatus - the new status of the Big Segment store